Vigersted Forsamlingshus

Vedtægter for Støtteforeningen for Vigersted Foprsamlingshus.

 

§1. Foreningens navn er Støtteforening for Vigersted Forsamlingshus.

 

§2. Foreningen er hjemmehørende i Vigersted Sogn, Ringsted Kommune.

 

§3. Foreningens formål er at sikre driften af Vigersted Forsamlingshus på god og forsvarlig måde til glæde for lokalsamfundet, samt at sikre en rimelig bygningsstandard.

 

§4. Som medlem kan optages enhver borger i Vigersted Sogn samt omliggende sogne.

 

§5. Foreningen ledes af en ulønnet bestyrelse på minimum 5 personer, der vælges på generalforsamlingen. Generalforsamlingen vælger også 2 suppleanter til bestyrelsen. Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær eller et forretningsudvalg bestående af minimum 2  bestyrelsesmedlemmer samt kasserer og sekretær.

 

§6. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen afholdes hvert år i marts måned i Vigersted Forsamlingshus. Indkaldelsen sker ved annoncering i lokalpressen samt ved opslag i Vigersted med 14 dages varsel.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen. På generalforsamlingen har alene fremmødte medlemmer stemmeret.

 

Generalforsamlingen afholdes efter følgende dagsorden:

 

1. Valg af dirigent og stemmetællere.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Kassereren forelægger regnskabet i revideret form til godkendelse. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

4. Indkomne forslag, herunder kontingentfastsættelse.

5. Kommende aktiviteter.

6. Valg af minimum 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant.

8. Eventuelt.

 

§7.  Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsens flertal finder det fornødent, eller når mindst 10 medlemmer med angivelse af dagsorden fremsætter skriftligt krav herom over for bestyrelsen. Generalforsamlingen skal herefter afholdes inden 4 uger med sædvanligt varsel.

 

§8. Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal i bestyrelsen. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

§9.  Der føres protokol over vedtagne beslutninger på generalforsamlingen såvel som i bestyrelsen. Protokollen underskrives af henholdsvis generalforsamlingens dirigent og bestyrelse.

 

§10.  Medlemmerne, herunder bestyrelsen, kan ingensinde hæfte personligt, være sig solidarisk, pro rata eller på anden måde, for foreningens forpligtelser.

 

§ 11. Foreningens midler kan, fraset udgift til foreningens drift, alene anvendes i overensstemmelse med de i § 3. fastsatte formål.

 

§ 12. I tilfælde af foreningens opløsning skal eventuel formuetilfalde Ringsted Kommune til anvendelse i overensstemmelse med § 3.

 

§ 13. Foreningen opløses, når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor.

 

Vedtaget på generalforsamlingen.

Den 17. marts 2015

Dirigent  Palle Kristoffersen

Formand Bo Nielsen

Reservation af hus:

Liselotte Petersen

Helst på mail:

vigerstedforsamlingshus@gmail.com

Eller på telefon 27 63 93 73 mellem 17 og 21.

Sådan kontakter du os:

Vedrørende  udlevering af nøgle:

Mathea Jensen

Ågerupvej 26

4100 Ringsted

Mob. 40 50 50 98

E-mail: mot.jensen@gmail.com

Ring senest 8 dage før arrangementet.